الجغرافيا السياسية والسياسة

Из основа Науке о политици: Термин „теорија“ и Политологија

كتب بواسطة: الدكتور فلاديسلاف B. Sotirović

Политологија као општа научна дисципина о политици, тј. како се најчешће дефинисао појам „политике“ као умећа (руко)вођења државе (старогрчког полиса – града државе) се као предмет у историјском распону различито схватао и сходно томе обрађивао. У почетку је политологија као предмет била само део генералне историје филозофске мисли да би се касније постепено осамостаљивала у виду Историје политичких доктрина, Историје политичке филозофије или пак друштвене филозофије, државне и/или правне филозофске мисли па чак и као Историја правних теорија обзиром да се умеће руковођења државом и њеним грађанима добрим делом заснива на примени, интерпретацији, реализацији и поштовању званичних правних норми (исто као и на примени неписаног али традиционалног правног законодавства и његових друштвено-моралних норми на основу којих одређена друштвена средина живи и решава своје међуљудске односе столећима).

Термин „филозофија“ у свом значењском смислу је довољно обрађен и познат и своди се у суштини на „љубав према мудрости“ тј. знању односно опште знање (науку) о човеку, тј. његовом битисању било на овом или оном свету како и самог света око њега укључујући широку лепезу друштвених и природних појава (феномена) које утичу на човеково битисање. Међутим, значење термина „теорија“ и „доктрина“ остају у многим конкретно-истраживачким случајевима, бар што се тиче Науке о политици (Политологије) неодређени или у већини случајева нејасно дефинисани односно неприхваћени на неком општем (глобалном) нивоу.

Термин „теорија“ је старогрчког порекла и у општем смислу представља знање које је као такво опште прихваћено. Али, и такво знање се у пракси појављује у најмање три облика:

  1. Теоретско знање које није (или није потребно да буде) директно везано за примену у пракси;
  2. Научно знање, тј. знање добијено официјелним системима научних провера и доказивања и које као такво постаје формално доказано и „опште признато“ као тачно (доказано) знање (тј. познавање функционисања одређене појаве, тј. феномена);
  3. Хипотетично значење (тј. тврдњу која још увек није доказана, односно „опште призната“ али се широко примењује у пракси као да јесте).

Супротно од термина „теорија“, термин „доктрина“ у Политологији углавном преовлађује код западних али поготово француских теоретичара и писаца који се баве историјатом Науке о економији. Међутим, исти тај термин „доктрина“ у Политологији може да значи потпуно другачији контекст у смислу нпр. зацртаног спољнополитичког деловања државе (нпр. „Бушова доктрина“ из 2001. г. која је прокламовала политику „America First“). У сваком случају, француски теоретичари сматрају да у историјату (политичке и економске) филозофије треба разликовати две врсте мисли:

  1. Тачно утврђена и званично усвојена (у строгом смислу речи – доказана) научна знања и законитости која се односе на одређену појаву/феномен а која је објекат одређеног проучавања – „теорија“;
  2. Погледи, схватања, назори, интерпретације, мишљења одређених особа који званично нису утврђени као „научне теорије“ али се користе као нека врста директива за конкретне политичке акције – „доктрина“ или „хипотезе“, које су више-мање практична упутства о конкретној акцији али не и званично научно призната знања законитости („теорија“).

Иначе, термин „доктрина“ је латинског порекла и потиче од речи doceo, docere, doctus (учити, бити научен, имати знања). Ипак, и овај латински термин изворно има више значења као што су:

  1. Теоретско знање које још увек није добило званичну научну потврду као проверено, тј. доказано знање у практичном животу (ова ставка се практично поистовећује са тачком 3 из гореспоменуте презентације значења термина „теорија“);
  2. Знање које се у суштини сматра истинитим, али је у практичном смислу везано за акцију (политичку или економску), тј. знање које није чисто теоретско. У овом случају, битно је напоменути да се под теоретским знањем сматрају доказане чињенице док се под доктрином подразумева нека врста упутства за практичну акцију или пак у политици наређење за извршење одређеног практичног задатка у циљу решавања практичног проблема.
  3. Научно знање што се практично поклапа са тачкама 1 и 2 из гореспоменуте презентације значења термина „теорија“.

Ипак, у пракси научног истраживања у политичким, правним и економским наукама под „теоријом“ се подразумева доказано (научно) знање док се под термином „доктрина“ сматра још увек недоказано знање са чисто научне тачке гледишта – претпоставке, које у суштини не морају бити нетачне али у пракски још увек нису формално доказане као научно тачне тј. истините. У Науци о политици се термин „теорија“ у најширем смислу речи примењује за знање у општем смислу: дакле и као знање које је научно проверено али исто тако и као знање које је још увек у форми коришћења као недоказаног хипотетичког мишљења или пак оно знање које је у основи усмерено на практичну делатност одређене групације људи.  

24. новембар 2023. 

 

المؤلف-الصورة الرمزية

عن Центар за геостратешке студије

مركز الدراسات الجيوستراتيجية غير حكومية و جمعية غير ربحية تأسست في بلغراد في تأسيس الجمعية عقدت على 28.02.2014. وفقا لأحكام المادة.11. و 12. قانون الجمعيات ("الجريدة الرسمية لجمهورية صربسكا" لا.51/09). لفترة غير محددة من الوقت ، من أجل تحقيق الأهداف في مجال البحث العلمي من الجيوستراتيجية العلاقات إعداد الوثائق الاستراتيجية والتحليل والبحث. جمعية تطور وتدعم المشاريع والأنشطة التي تهدف إلى الدولة والمصالح الوطنية صربيا لديه حالة من كيان قانوني ومسجل في السجل وفقا لأحكام القانون. بعثة مركز الدراسات الجيوستراتيجية هو: "نحن نبني المستقبل ، لأن صربيا يستحق ذلك: القيم التي نمثلها هي التي أنشئت خلال التاريخ والثقافة والتقاليد. ونحن نعتقد أنه من دون الماضي لا يوجد مستقبل. لهذا السبب ، من أجل بناء المستقبل ، يجب علينا أن نعرف ماضينا و نعتز تقاليدنا. القيم الحقيقية هي دائما على الارض و المستقبل لا يمكن أن يبنى في اتجاه جيد دون أن الأساس. في وقت التخريبية الجيوسياسية تغيير ، من المهم جعل خيارات حكيمة واتخاذ القرارات الصائبة. ترك كل فرض مشوهة الأفكار الاصطناعي تحث. ونحن نعتقد اعتقادا راسخا بأن صربيا لديه ما يكفي من الجودة والقدرة على تحديد مستقبله ، بغض النظر عن التهديدات والقيود. ونحن ملتزمون الصربي موقف الحق في أن تقرر مستقبلنا ، وإذ تضع في اعتبارها أنه تاريخيا كانت هناك العديد من التحديات والتهديدات والمخاطر التي يجب التغلب عليها. " الرؤية: مركز الدراسات الجيوستراتيجية تطمح في أن تصبح واحدة من المنظمات الرائدة في العالم في مجال الجغرافيا السياسية. وقال انه يريد أيضا أن تصبح العلامة التجارية المحلية. وسوف نحاول أن المصلحة العامة في صربيا الدولية المواضيع وجمع كل المهتمين في حماية الدولة والمصالح الوطنية ، وتعزيز السيادة الحفاظ على السلامة الإقليمية الحفاظ على القيم التقليدية وتعزيز المؤسسات وسيادة القانون. سوف نعمل في اتجاه العثور على مثل التفكير الناس ، سواء في السوق المحلية في العام العالمي. سوف نركز على التعاون الإقليمي و الشبكات ذات الصلة والمنظمات غير الحكومية على الصعيدين الإقليمي والدولي. سوف إطلاق المشاريع على المستوى الدولي لدعم إعادة صربيا و الحفاظ على السلامة الإقليمية. بالتعاون مع وسائل الإعلام المنازل ، وسوف تنفيذ المشاريع التي تركز على تحقيق هذه الأهداف. نقوم بتنظيم التعليم من المهتمين العام من خلال المؤتمرات والموائد المستديرة والندوات. وسوف نحاول أن نجد نموذجا لتطوير المنظمة التي من شأنها أن تمكن تمويل أنشطة المركز. بناء المستقبل معا: إذا كنت ترغب في التعاون معنا ، أو للمساعدة في عمل مركز الدراسات الجيوستراتيجية, يرجى الاتصال بنا عن طريق البريد الإلكتروني: center@geostrategy.rs

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *